Begrippen

Cliënt; hierna opdrachtgever genoemd. In het geval van een minderjarige is de opdrachtgever de gezaghebbende(n).
Betalingstermijn; gestelde termijn, genoemd op factuur, waarin het verschuldigd bedrag betaald dient te zijn.
Verzuim; wanneer opdrachtgever niet binnen de uiterlijke betalingstermijn het bedrag heeft overgemaakt, treedt deze in verzuim.
Ingebrekestelling; Wanneer opdrachtgever na verzuim ook de betalingstermijn van de herinnering overschrijdt, wordt de opdrachtgever officieel in gebreke gesteld.
Incassomaatregelen; Na ingebrekestelling wordt de incassoprocedure uitbesteed aan een incassobureau.

Betalingsvoorwaarden

Kosten consult: zie pagina tarieven (https://homeopathie-reeuwijk.nl/praktijkinfo/tarieven/) voor actuele informatie.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt 50% van het tarief van het consult in rekening gebracht.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt om zijn gelijk aan te tonen.
 • Facturen worden via de mail verstuurd naar het door u opgegeven mail adres. Wanneer ouders zijn gescheiden dienen zij aan te geven wie van de ouders de factuur ontvangt.
 • De therapeut is vrij in het, tussentijds, aanpassen van zijn of haar tarief. Prijswijzigingen worden vooraf gecommuniceerd via de website.

Betalingstermijn

Betaling van de door Homeopathie Reeuwijk gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te gebeuren binnen veertien dagen na factuurdatum.

 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, wordt eerst een herinnering gestuurd. Indien ook deze herinnering niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld en geeft Homeopathie Reeuwijk de factuur uit handen aan Medicas incassojuristen.

Bezwaar

De opdrachtgever kan alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door Medicas te zijn ontvangen en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.

Klacht- en tuchtrecht

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht van de KAB. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Wanneer u een klacht heeft met betrekking tot het functioneren van de therapeut en u komt er samen niet uit, dan kan deze worden ingediend bij de beroepsvereniging NWP:  https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/klachten.html

Privacy reglement

 • De therapeut is verplicht aan dossiervoering te doen (Wet op de Persoonsgegevens; http://www.rijksoverheid.nl). Dossiervoering is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 • De therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming wordt informatie gedeeld met anderen.
 • Het dossier is en blijft eigendom van alleen de therapeut. 15 jaar na het 18de levensjaar van het betreffende kind wordt het dossier vernietigd.
- Wat gebeurt er verder nog met uw gegevens?:
Voor het gebruik voor waarneming wanneer ik voor langere periode niet meer zou kunnen werken, voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie), een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Dit betreft gegevens die op uw zorgnota moeten staan. Hieronder kunt u lezen welke gegevens dit betreft.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de therapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, en de bijbehorende prestatiecode
  • De kosten van het consult

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.