Als Klassiek Homeopaat dien ik mijn vak uit te oefenen binnen wettelijke kaders zoals deze door de overheid zijn opgesteld. De volgende wetten zijn van toepassing:

 • Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
 • WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
 • Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
 • WOG (Wet op de Geneesmiddelenvoorziening)
 • AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Daarnaast zijn er extra eigen regels van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Deze regels zijn o.a. vastgelegd in een beroepsprofiel. De wet en de beroepsvereniging tezamen zien toe op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Het beroep Klassiek Homeopaat is een niet beschermde titel. Het is daarom van belang dat u informeert naar de kwaliteit van zorgverleners die deze titel gebruiken.

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 1. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
 1. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 1. Minderjarigen
  Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wils bekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wils bekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.